Zorgvisie en leveringsvoorwaarden

Zorgvisie en kwaliteit

De wensen en behoeften van de cliënt staan bij Trimenzo centraal. Iedere cliënt is immers uniek en Trimenzo wil gehoor geven aan de specifieke wensen van elke cliënt. Uitgangspunt is dat de cliënt zelf kan aangeven wat hij of zij zelf nog kan en graag wil. Om deze reden wordt het leveren van zorg en diensten uitgevoerd met respect voor een gelijkwaardige relatie tussen de cliënt en de medewerkers.
Trimenzo is sinds juni 2006 HKZ en ISO 9001 gecertificeerd. De afkorting HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling Zorgsector. Binnen Trimenzo staat kwaliteit van zorg- en dienstverlening hoog in het vaandel. In de afgelopen jaren is binnen Trimenzo hard gewerkt aan het kwaliteitsbeleid. Hiervoor is het HKZ kwaliteitssysteem als uitgangspunt genomen.
Alle HKZ documenten, zoals processen en protocollen, zijn samengevat in het kwaliteitsmanagementsysteem. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij uw contactverzorgende.

 

Zorg- en dienstverlening

In overleg met u (of indien gewenst met uw mantelzorg) wordt de zorg- en dienstverlening afgestemd op uw behoeften en wensen en op de indicatie die is afgegeven door de gemeente (Wmo) of het CIZ (Wlz). Uitgangpunt hierbij is dat u zelf aangeeft wat u graag wilt en kunt. Hierdoor blijft uw onafhankelijkheid en zelfstandigheid zo groot mogelijk.

Verzorging en verpleging
De verzorging en verpleging ontvangt u van Trimenzo uit handen van gekwalificeerde medewerkers. Voor het waarborgen van de kwaliteit van de dienstverlening werken de medewerkers volgens vaste processen en richtlijnen vanuit het kwaliteitsmanagementsysteem.

 

Zorgleveringsovereenkomst, algemene leveringsvoorwaarden en sleutelovereenkomst

Zorgleveringsovereenkomst
Op het moment dat u voor het eerst thuiszorg van Trimenzo Thuiszorg gaat ontvangen, wordt een zorgleveringsovereenkomst tussen u en Trimenzo ondertekend. Hierin staan alle afspraken die rond de zorgverlening zijn vastgelegd.

Algemene leveringsvoorwaarden
In de algemene leveringsvoorwaarden zijn de wederzijdse rechten en plichten van zowel Trimenzo als van u beschreven en vastgelegd. Trimenzo is hierbij gehouden aan wettelijke kaders en regelingen. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle zorg- en dienstverleningsvormen van stichting Trimenzo en maken integraal deel uit van de zorg- en/of dienstverleningovereenkomst.

Sleutelovereenkomst
De medewerkers van Trimenzo Thuiszorg hebben uitsluitend in overeenstemming met u toegang tot de woning. De afspraken hierover worden vastgelegd in een sleutelovereenkomst.